เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
 • บันทึกข้อความปะหน้าส่งเอกสาร   

 •  แบบใบลาพักผ่อน 

 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  

 • ฟอร์มเดินทางไปราชการ 

 • แบบใบลาไปต่างประเทศ   

 • ฟอร์มบันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงวันลา   

 • แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือน การปฏิบัติงาน   

 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ   

 • แบบขอใช้บริการงานซ่อมบำรุง   

 • แบบขอใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานภายใน  

 • แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี

 • แบบฟอร์มส่งข่าว

 • แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม

 • แบบฟอร์มประเมินค่างาน

 
        - แบบที่ 2
        - แบบที่ 4