เมนูหลัก
เว็บบริการ

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
 • แบบฟอร์มการใช้เงิน ยืมเงินรางวัล
 
          - แบบขอส่งคืนเงินยืม (เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม)   
          - แบบขอส่งหลักฐานการใช้เงิน   
          - แบบขออนุมัติใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม   
          - แบบขออนุมัติยืมเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม   
 • การกำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

 
         - ดาวน์โหลด ประกาศ
         - แบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
         - รายละเอียดตัวชี้วัดของกลุ่มงานสนับสนุน (ฉบับร่าง)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตไม่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

 • แบบฟอร์มและรายละเอียดในการส่งข้อมูลลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรหันตรา

 • แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งในกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

 • ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการประจำคณะ

 • แบบฟอร์มเพื่อเสนอของบประมาณกองทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารจัดการงานฟาร์ม

 
         - แบบฟอร์มโครงการงานฟาร์มปีเดียว ปีงบประมาณ 2562
         - แบบฟอร์มโครงการงานฟาร์มต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562
 • บันทึกข้อความปะหน้าส่งเอกสาร   

 •  แบบใบลาพักผ่อน 

 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  

 • แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ 

 • แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน/เปลี่ยนผู้สอน

 • แบบใบลาไปต่างประเทศ   

 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงวันลา   

 • แบบฟอร์มยกเลิกวันลา

 • แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือน การปฏิบัติงาน   

 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ   

 • แบบขอใช้บริการงานซ่อมบำรุง   

 • แบบขอใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานภายใน  

 • แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี

 • แบบฟอร์มส่งข่าว

 • แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม

 • แบบฟอร์มประเมินค่างาน

 
        - แบบที่ 2
        - แบบที่ 4
 • การรายงานการไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน  แบบฟอร์ม 

 
         - แนวปฏิบัติ
         - แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ งพ.(1ก)1  สำหรับผู้บริหาร
         - แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ งพ.(1ก)2  สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
         - แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ งพ.(1ก)3  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 • แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน

 • แบบฟอร์มเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน

 • แบบประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 
             - ประกาศหลักเกณฑ์
          - แบบ 1 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
          - แบบ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ)
          - แบบ 3 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
          - แบบ 4 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (สนับสนุน)
          - แบบ 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)
          - แบบ 6 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)
          - แบบ 7 แบบ ปมล.แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับ พนม.(วิชาการ)
          - แบบหมายเลข 7.1
          - แบบ 8 แบบ ปมล.แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับ พนม.(สนับสนุน)
          - แบบหมายเลข 8.1
   
 • คำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย

 • คำขอมีบัตรประจำตัว ลูกจ้างประจำ

 • คำขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ

 • คำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานราชการ