เมนูหลัก
เว็บบริการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปณิธาน

         “พัฒนาคณะให้มีความทันสมัยและมีฐานบริการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร”

 

วิสัยทัศน์

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรสู่ระดับสากล

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ
  2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้