เมนูหลัก
เว็บบริการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปณิธาน

         “การเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้วยองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีและเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร”

 

วิสัยทัศน์        

          ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และมีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับสากล

 

พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

          2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

          3. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการยกระดับคุณภาพชุมชน สังคม ให้มีศักยภาพมากขึ้นในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

          4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

          5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ