เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนวปฏิบัติที่ดี
หัวข้อ  
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระหว่างคณะ และต่างสถาบัน
  • แนวปฏิบัติที่ดีด้านงานวิจัย
  • แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง แนวทางที่ดีในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
  • แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
  • แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การให้บริการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
          - แผนที่ 1 ด้านผลิตบัณฑิต
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง Knowledge Management : KM บริการวิชาการ
          - Knowledge Management : KM บริการวิชาการ
  • แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชน
  • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ปัญหาพิเศษ งานวิจัยที่ไม่ควรถูกมองข้าม 
  • แนวทางการหาโจทย์วิจัยเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน