เมนูหลัก
เว็บบริการ

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปี 2551

 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ปี 2557

 
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อเนื่อง)