เมนูหลัก
เว็บบริการ

กรรมการบริหารคณะ


ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร
ประธานกรรมการ


ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
กรรมการ


ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง
กรรมการ


ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น
กรรมการ

ผศ.วสุ สันติมิตร
กรรมการ

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
กรรมการ

อาจารย์เรวัต พูลสุข
กรรมการ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
กรรมการ

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส
กรรมการ

อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ
กรรมการ

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
กรรมการ

อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน
กรรมการ


อาจารย์ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
กรรมการ


ผศ.วชิรา สารฤทธิ์
กรรมการ


อาจารย์วรรภา วงษ์แสงธรรม
กรรมการ


นางสาวณสิกาญจน์  สายเสมาภควัฒน์
กรรมการและเลขานุการ