เมนูหลัก
เว็บบริการ

กรรมการบริหารคณะ


ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์
ประธานกรรมการ


อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท
กรรมการ


ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ
กรรมการ


อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ
กรรมการ


ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
กรรมการ


อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส
กรรมการ


อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน
กรรมการ


ผศ.วชิรา สารฤทธิ์
กรรมการ


ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
กรรมการ


อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
กรรมการ


อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน
กรรมการ

 


อาจารย์วรรภา วงษ์แสงธรรม
กรรมการ


นางสาวณสิกาญจน์  สายเสมาภควัฒน์
กรรมการและเลขานุการ