เมนูหลัก
เว็บบริการ

กรรมการประจำคณะ


ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร
ประธานกรรมการ


ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
กรรมการ


ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง
กรรมการ


ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น
กรรมการ


อาจารย์ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
กรรมการ


 


อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
กรรมการ


น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง
กรรมการ


ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
กรรมการ


นางวัชรีกุล  รัตนานุภาพ
กรรมการ


นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี
กรรมการ


ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น
เลขานุการ


น.ส.ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
ผู้ช่วยเลขานุการ