เมนูหลัก
เว็บบริการ

สำนักงานคณบดี
ผู้บริหาร


ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท
รองคณบดี


ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ
รองคณบดี


อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ
รองคณบดี


ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน
ผู้ช่วยคณบดี

 

 

 

สายสนับสนุน


นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางสาวบุษบา สภาพไทย
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานแผนและงบประมาณ)


นางสาวสมหญิง ดาวเรือง
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานบุคลากร)


นางสาวชานิดา ไกรสมเลิศ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานสารบรรณ)


นางสาวอมนตรา ดนุจโรจน์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานประกันคุณภาพ)


นางสาวจันทร์พร ป่วนกระโทก
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานฟาร์มและจัดหารายได้)


นางสาวสุชาดา  ปัทมะศิริ
พนักงานราชการ
(งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)


นางสาวพุทธิษา แสนแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานวิชาการ/หลักสูตร)


นางสาวเพ็ญวดี  กางถิ่น
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานวิจัย/สหกิจศึกษา)


นางสาววิจิตรา กลั่นน้ำทิพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานบริการวิชาการ)


นางสาวศิรดา สุคันธจันทร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ)


นายนพนันท์ คงสมบูรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ)