เมนูหลัก
เว็บบริการ

สำนักงานคณบดี
ผู้บริหาร


ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน


ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย


ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ


ผศ.วสุ สันติมิตร
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส
ผู้ช่วยคณบดี


ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์เรวัต พูลสุข
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
ผู้ช่วยคณบดี

สายสนับสนุน


นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางสาวบุษบา สภาพไทย
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานแผนและงบประมาณ)


นางสาวสมหญิง ดาวเรือง
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานบุคลากร)


นางสาวชานิดา ไกรสมเลิศ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานสารบรรณ)


นางสาวอมนตรา ดนุจโรจน์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานประกันคุณภาพ)


นางสาวจันทร์พร ป่วนกระโทก
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานฟาร์มและจัดหารายได้)


นางสาวสุชาดา  ปัทมะศิริ
พนักงานราชการ
(งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)


นางสาวพุทธิษา แสนแก้ว
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานวิชาการ/หลักสูตร)


นางสาวเพ็ญวดี  กางถิ่น
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานวิจัย/สหกิจศึกษา)


นางสาววิจิตรา กลั่นน้ำทิพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานบริการวิชาการ)


นางสาวศิรดา สุคันธจันทร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ)


นายนพนันท์ คงสมบูรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ)