เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สายวิชาการ


อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์


รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์
ข้าราชการพลเรือน


น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.สหัส นุชนารถ
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.สุริยา กองแก้ว
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.มานะ สุภาดี
ข้าราชการพลเรือน


ดร.ชูศักดิ์ พูลมา
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย


นายสุรัตน์ บุญยวง
ลูกจ้างประจำ

สายสนับสนุน


ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา ศรีวงค์วรรณ
พนักงานราชการ


นายณรงค์  คนทน​
ลูกจ้างประจำเงินรายได้


นางสาวอัญชะลีพร  แสนรักสงบ
 ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ


นายสมเกียรติ  สุทธิรักษ์​
ลูกจ้างประจำเงินรายได้