เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สายวิชาการ


อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์


รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์
ข้าราชการพลเรือน


น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.สหัส นุชนารถ
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ศักดา กาศพร้อม
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ภสุโชค หยกสหชาติ
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.นิมิตร ขจรไชยกุล
ข้าราชการพลเรือน


สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.อติชาติ ภูมิวณิชชา
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.มานะ สุภาดี
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.สมชาย กลางวงษ์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.สุริยา กองแก้ว
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
ข้าราชการพลเรือน


ดร.ชูศักดิ์ พูลมา
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์ธีรพงษ์  ใจชาญสุขกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย


นายสุรัตน์ บุญยวง
ลูกจ้างประจำ

สายสนับสนุน


ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา ศรีวงค์วรรณ
พนักงานราชการ


นางสาวสุนิมิต กุลพล
ลูกจ้างประจำเงินรายได้


นางสอาด คุ้มกัน
ลูกจ้างประจำเงินรายได้


นายณรงค์  คนทน​
ลูกจ้างประจำเงินรายได้