เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สายวิชาการ


ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง


ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
ข้าราชการพลเรือน


รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์
ข้าราชการพลเรือน


ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ
ข้าราชการพลเรือน


ดร.ผกามาศ ศรีจริยา
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.ยุพิน พูนดี
พนักงานมหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.มัสธูรา  ละใบเด็น​
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์ทินวุฒิ  ล่องพริก
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.วิญญู  บุญประเสริฐ​
พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน


นายบุญเลิศ พิณสามสาย
พนักงานราชการ


นายมานิจ  ขอกั้นกลาง
ลูกจ้างประจำเงินรายได้


นายสมเกียรติ  สุทธิรักษ์​
ลูกจ้างประจำเงินรายได้


นายโยธิน โยทะคง
ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ