เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สายวิชาการ


อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


ผศ.ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
ข้าราชการพลเรือน


อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.สุภาพร พาเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม 
พนักงานมหาวิทยาลัย


อาจารย์ฌนกร หยกสหชาติ
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.สุณิสา  สุวรรณพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย


ดร.ปวิชญา  โภชฌงค์
พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน


นายปฐมพงศ์ สมัครการ
พนักงานมหาวิทยาลัย


นายสุชาติ ไกรสมรวม
พนักงานราชการ


นางประไพ ทองเริ่ม
ลูกจ้างประจำเงินรายได้


นางประพิศ สัมมาวรณ์
ลูกจ้างประจำเงินรายได้