เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาพืชศาสตร์

สายวิชาการ


อาจารย์อรุณี คงสอน
หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์

 
ดร.ธีรพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์
ข้าราชการพลเรือน


รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.วสุ สันติมิตร
ข้าราชการพลเรือน


รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
ข้าราชการพลเรือน


รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.สมควร ตระกูลพร
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
ข้าราชการพลเรือน


ผศ.นัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา
ข้าราชการพลเรือน


อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน


นางบุญหงษ์ สุขหอม
ลูกจ้างประจำเงินเงินรายได้


นางปราณี  ขอกั้นกลาง
ลูกจ้างประจำเงินรายได้


นางสาวระพีพร  โยธาจันทร์
ลูกจ้างประจำเงินรายได้