เมนูหลัก
เว็บบริการ

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  จำนวนหลักสูตร 7 หลักสูตร  คือ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6.. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี  และเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์

7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตร 2 ปี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อเนื่อง)