เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
ติดต่อสอบถาม

                               

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 035-709096