เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2563 (2)
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
344 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 6 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
345 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
346 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี คณะ ทอ.
347 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณ ทอ.กับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
422 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้สอนโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะ ทอ.
423 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
424 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
430 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
432 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแปรรูปน้ำพริก
433 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
435 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563
436 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา 2563
440 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
441 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
442 แต่งตั้งคณะกรรมการในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่น  ประจำปี 2563
443 แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)
444 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
445 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2563
446 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
447 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาโครงร่างปัญหาพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
458 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
459 แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
474 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
484 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญสาขา สวนคุณธรรม สายในรักน้องพี่สัตวศาสตร์
499 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
505 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
512 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และเสวนาในหัวข้อ "เกษตรและอาหารปลอดภัย ยุคโควิด สำคัญไฉน"
517 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
518 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาพื้นบ้านเกษตรกล ต้านยาเสพติด
519 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
520 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
529 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563
530 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะ ทอ.
531 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
532 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
533 การจ้างลูกจ้าง
534 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563
535 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
536 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
537 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
538 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม คณะ ทอ.
539 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
540 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการจัดงานมุฑิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ของ คณะ ทอ. ประจำปี 2563
541 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
542 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
543 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสายใย PLANTSCIENCES
544 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะพันธุ์ปลาดุกอุย เพื่อการค้า ครั้งที่ 1
545 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
546 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
547 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
548 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรอนุปริญญา คณะ ทอ.
549 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเกษตรกลทำดี บริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน
554 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ สาขาสัตวศาสตร์
556 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2561)
557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
558 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเสนอชุดวิชา (Module) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
559 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ ทอ. กับ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะ ทอ.
563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกล การเกษตร Kubota หลักสูตร "เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT"
564 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
570 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะ ทอ.
575 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
576 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
577 แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และอาคาร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564
580 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
581 แต่งตั้งคระกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
582 แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และอาคาร ของคณะ ทอ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม
584 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
593 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
594 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
600 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
601 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์  ประจำปีการศึกษา 2563
602 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563
604 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
605 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
630 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรนักบินโดรน(Drone) เพื่อการเกษตร
634 แต่งตั้งคณะกรรมการสองคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ (จ้างเหมา) ครั้งที่ 3/2563
635 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
669 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
670 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
671 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
690 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
691 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ ทอ. ประจำปี 2563
697 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563