เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2562
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
10 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาฯ
60 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
86 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนภายใต้โครงการฯ
94 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
114-115 แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งคณบดี-แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
121 ตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน ร่วมกับพันธมิตรหลัก (บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด)
195 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มทรส.
230-231 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประจำปีงบประมาณ 2562-2565)
281 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
288 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
290 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
301-302 แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
323 แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
324 แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
345 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะ
346 แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะ ทอ.
357  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
386 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
389 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
393 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนา
395 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวส.
444 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
447 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวพ.
453  แต่งตั้งคณะกรรมการกำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะ ทอ.
488 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
525 พนักงานมหาวิทยาลัยสิ้นสุดสัญญาจ้าง  รายนายณัฐพงษ์ ประภาการ
555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด สภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ ประจำปี 2562
569 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
589 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พศ.2562 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
602 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
608 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรฯ
611 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
615 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562
626 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา2561
631 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร 
634 แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
639 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
640 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ปีการศึกษา 2562
673 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
684 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากราชการ
693 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
694 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562
697 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
698 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33  ปี2561
699 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุจริตในการวัดผลการศึกษา
721 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
761 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปี 2561
783 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 2562
800 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้
806 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เหตุอันควรที่จะต่อระยะเวลาในการจ้างพนักงานมหาวทยาลับ สายวิชาการ
821 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
862 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปละระดับปริญญาตรี 2562
893 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 62
1023 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ
1062-1064 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินค่างาน
1169 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาษา2562
1182 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปี 2562
1209 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
1216 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ปีการศึกษา 2562
1218 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
1246 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ฯ
1256 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
1259 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ของคณะ  ทอ.
1263 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์
1268 คณะกรรมการกำหนดให้ได้ซึ่งค่านิยมของมหาวิทยาลัย
1269 คณะกรรมการขับเคลื่อนคต่านิยมของมหาวิทยาลัย
1311 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะ ทอ.
1329 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทรส.
1484 เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561 ระดับคณะ ของ คณะ ทอ.
1496 แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบนักศึกษาหอพัก
1497 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น ปี 2562
1498 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2562
1510 แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
1521 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563
1523 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
1529 การเทียบเคียวสาขาวิชาของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ.
1541 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะ ทอ.
1545 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มทรส. ประจำปี งปม.63
1555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา
1560 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
1573 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
1585 แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ
1586 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะราย
1588 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มทรส.
1593 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบประเมินในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
1616 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกิจกรรม บรวงสรวงพระพิรุณ
1621 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสันบสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 2563
1631 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2563
1644 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2563
1648 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มทรส.
1649 ให้บุคคลพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะ ทอ
1656 แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
1657 แต่งตั้งคระกรรมการประจำคณะ ทอ.
1661 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
1677 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 2563
1680 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562
1686 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
1694 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
1728 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฯ
1732 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาภายใน มทรส. ประจำปีการศึกษา 2562 สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 15
1759 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 4
1776 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
1830 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี 2563
1834 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
1839 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1869 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์หันตรา