เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2563
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
18 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่านิยมของมหาวิทยาลัย
41 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
47 แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
48 มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
56 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันคล้ายวันสถาปนานาม มทรส.
63  การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
81 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทรส. ปีการศึกษา 2562
148 แต่งตั้งให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี
185 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว
186 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
198 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมราชมงคลร่วมใจทำบุญตักบาตร ประจำปี 2563
203 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หันตรา
251 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
264 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 มทรส.
278 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มทรส. ประจำปี 2563
284 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.ส.
310 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมสืบสานงานกรุงเก่า ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2562
360 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
391 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับแก้ไข
441 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563-2564
454 ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
465 แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส.
477 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
499 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
516 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
549 แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน
555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสวนาอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
573 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
574  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ฉบับแก้ไข)
629 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ
631 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ของคณะ ทอ.
637 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2563-2565 มทร.ส.
640 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกฯ
647 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
661 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
677 แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
723 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดสุพรรณบุรี
739 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มทรส.
755 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มทร.ส.
780 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
797 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติเเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
817 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ 
819 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ
836 แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยกลาง ประจำปีการศึกษา 2563
852 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
869 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา มทร.ส.
883 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
888 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  ปีการศึกษา 2563
909 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี
915 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2563 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
925 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.ส.
973 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
1008 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564
1046 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564
1048 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1106 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563
1109 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขวิชา คณะ ทอ.
1110 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้งลูกจ้างประจำเฉพาะราย
1112 แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีการของ มทร.ส.
1113 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
1136 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแลเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี 2564
1152 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
1155 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564
1206 แต่งตั้งคณะทำงาน จิตอาสา มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี 2563