เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2563
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
002 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
003 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
004 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา
006 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
008 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
009 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
011 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ประจำปี 2563
014 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการ ตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน
029 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562
030 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
031 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
032 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 5
048.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกทักษะด้านสัตวศาสตร์เพื่อเพิ่มพูลการเรียนรุ้สู่การสร้างอาชีพในอนาคต
050 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์สุกร
051 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
064 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
075 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
076 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ
077 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรบริการ
081 โครงการดูแลสุขภาพและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
086 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ (จ้างเหมา) ครั้งที่ 1/2563
087 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563
089 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสาขาวิชา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563
090 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม 1
095 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
111 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะ ทอ. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
123 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษาประพฤติตนหมกมุ่นในการพนันหรืออบายมุข
125 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เต้านมเทียมฝึกรีด
143 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป
144 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
145 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษาทุจริตการสอบ ปีการศึกษา 2562
146 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
147 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
181 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
182 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
206 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยรายนางสาวจันท์พร ป่วนกระโทก
207 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยนายนพนันท์ คงสมบูรณ์
228 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
230 ผู้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติม
231 แต่งตั้งบุคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
232 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม คณะ ทอ. (เพิ่มเติม)
235 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
250 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม
251 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
254 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ. กรณีฉุกเฉิน
261 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563
264 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในช่วงปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
265 แต่งตั้งคณะพิจารณาพิจารณาผลและตรวจรับครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ฟาร์มแก๊สโซลีน
266 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
267 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในช่วงปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
268 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราห์สารพิษ ทางการเกษตร และวิเคราะห์สารสำคัญในผลผลิตเกษตร
271 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
272 แต่งตั้งคณะกรรมการในการเสนอรายชื่อบุคคลคัดเลือกลูกที่ความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
274 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
281 แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทำเอกสาร ประกอบการสอน เอกสารคำสอน (ฉบับใหม่/ฉบับปรับปรุง)  ตำรา หนังสือ คณะ ทอ.
282 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรใหม่ คณะ ทอ.
283 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
290 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
291 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ
299 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ ทอ. ในช่วงปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 63
301 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป
302 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1)
303 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์
305 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ คณะ ทอ.
306 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ เพิ่มเติม
316 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
321 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม)