เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2562(2)
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
519 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
520 แต่งต้งคณะกรรมการโครงการบูรณะศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธรูปประจำแปลง 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
521 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
522 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยพิจาณณาการดำเนินงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
523 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
524 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะ ทอ. (เพิ่มเติม)
525 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการเขียนรายงานประกันคุณภาพการ ศึกษาของหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2562
526 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร
527 การจ้างลูกจ้าง
530 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ ทอ.
531 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
533 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
534 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์สุกร
535 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
537 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา คณะ ทอ.  มทรส.
538 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
539 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ คณะ ทอ.
540 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
541 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
542 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
543 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
544 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
545 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ ทอ. กับ บริษัทเอสจี โรโบติกส์ จำกัด
546 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
547 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
548 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ คณะ ทอ. มทรส.
549 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2562
550 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
552 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
553 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2562
555 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
556 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
557 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
558 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
559 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
560 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส+3 ประจำปีงบประมาณ 2563
563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส+3 ประจำปีงบประมาณ 2563
564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2562
584 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เอช จี โรโบติกส์ จำกัด
608 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
610 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส +3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม
611 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
612 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
613 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 สาขาวิชาพืชศาสตร์
640 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  ประจำปีงบประมาณ 2563
648 แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
649 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562
650 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา2563 รอบที่ 1
651 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานอนุรักษ์การทำขนมไทย
652 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
656 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
657 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกสอนและควบคุมนักกีฬา
658 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ส. ประจำปีการศึกษา 2562 "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 15
659 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตร คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2562
660 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษารางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี พ.ศ. 2563
661 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในการใช้อาคารและสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของคณะ ทอ.
665 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก นายมานิจ ขอกั้นกลาง
666 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก นายโยธิน โยทะคง
671 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
672 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)
673 ต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
674 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
678 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะ ทอ. ประจำปี 2563
680 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
681 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตร