เมนูหลัก
เว็บบริการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หัวข้อ ดาวน์โหลด
  • การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กองบริหารงานบุคคล)
  • ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

1.เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง                 โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี 

2.เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง จุดประสงค์การสอน  โดย รศ.เจษฎา อิสเหาะ

   
  • รายงานการประชุม
 

1. รายงานการประชุม ปี 2561

2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562

3.

4.