เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2562
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
018 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรอาสา
041 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ.
043 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้นฉบับข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
048 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 14
049 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงการปฏิบัติงาน
050 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกสอนและควบคุมนักกีฬา
051 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดกิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU
056 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
057 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
058 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
078 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะ ทอ. กับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
093 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
094 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคัตเตอร์
095 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์การ ประจำปีการศึกษา 2561
096 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำความสุข
104 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานออกค่ายชมรมพลังใจและปันยิ้มให้ชนบท ประจำปี 2562
112 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ ทอ.
113 มอบหมายงานให้รองคณบดี
114 การมอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี
115 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
116 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะ ทอ.
117 มอบหมายงานให้ผู้ช่วยคณบดี
118 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ทอ.
119 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การประมงด้านการเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย
120 แต่งตั้งคระกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ ทอ.
122 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน)
127 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการ "รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"
129 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
136 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
139 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
141 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสำหรับบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้ (หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน)
143 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2561
146 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
153 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
154 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
155 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
162 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะ ทอ. ประจำปี 2561
171 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคลินิกเทคโนโลยีการเกษตร (คลินิกสุขภาพ)
180 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2561
184 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2561
185 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ทอ. เพิ่มเติม
230 แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานฟาร์มเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตงานฟาร์มเพื่อการเรียนการสอน
231 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
242 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร
265 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อน คณะ ทอ.
266 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
274 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา
291 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
292 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561   
293 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป
294 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1)
295 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
303 แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานฟาร์มเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตงานฟาร์มเพื่อหารายได้
305 ผู้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงการขอตำแหน่งทางวิชาการ
307 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ ทอ.
308 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา
314 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกภาคฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
318 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
324 แต่งตั้งคระกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะ ทอ.
325 แต่งตั้งคระกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะ ทอ.
332 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
348 แต่งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
349 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี ทอ.
378 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน
379 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
380 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563
381 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
382 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา เพิ่มเติม
391 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้สอนโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
392 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลุกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2562
413 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
420 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกานรสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรและอาหาร
421 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์โค
422 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
423 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผลิตสื่อ VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์
428 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
429 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ กิจกรรมที่ 1 หว่านกล้าดำนา
430 จัดกิจกรรมหรรษาประมงน้อใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ประจำปีการศึกษา 2562
431 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562
432 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
433 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
434 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
435 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562
438 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ประจำปีการศึกษา 2561
440 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางในการพัฒนาร้านจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มของคณะ ทอ.
445 แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และอาคาร ของ คณะ ทอ
446 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
447 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2562
448 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานอุตสาหกรรมและการค้าเมืองสารธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
449 แต่งตั้งคระกรรมการโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
450 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562
451 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี
453 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม คณะ ทอ.
454 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 
455 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
458 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมเกษตรและอาหาร กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโรงเรือนปลูกพืชและการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติฯ
461 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
462 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
463 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบังคับ มทร.ส. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550
464 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
466 การจ้างลูกจ้างประจำเงินรายได้
468 แต่งตั้งคระกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร และอาหารกิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบ การผลิตข้าว GAP
469 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
470 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2562
479 แต่งตั้งให้บุคคลรักษาราชการแทนคณบดีคณะ ทอ.
480 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2
481 แต่งตั้งให้บุคคลรักษาราชการแทนคณบดีคณะ ทอ.
496 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนคณะ ทอ. ตามพันธกิจหลัก ของคณะ ระยะ 5 ปี (พศง2562-2566)
497 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2563-2565) ของคณะ ทอ.
499 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะ ทอ. ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
506 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2562
507 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
508 การจ้างลูกจ้าง
509 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
510 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการจัดงานมุฑิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ของคณะ ทอ. ประจำปี 2562
511 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
512 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
513 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันพระราชทานนาม"ราชมงคล"
514 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิกิจกรรมที่ 3 เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์
515 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะ ทอ. กับ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
516 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเทียนจิน (TASS)
517 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คณะ ทอ. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
518 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562