เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2561 (3)
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1037 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1038 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา
1039 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
1045 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1046 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
1047 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
1048 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
1049 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
1050 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
1051 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
1059 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
1060 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
1063 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ
1068 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
1069 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
1074 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
1080 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
1081 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีรับตรง (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) รอบที่ 1 โควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
1082 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
1083 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
1086 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
1087 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ประจำปีการศึกษา 2561
1088 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ศิษย์เก่าดีเด่น และคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำพุทธศักราช 2562
1092 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1099 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1100 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561
1101 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
1102 ่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
1109 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับ โรงเรียนเซนต์แมรี
1143 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1144 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
1164 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2562
1172 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
1173 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
1221 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562
1222 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562
1251 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1252 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1264 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1265 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเลือกตั้งกรรมการจากคณาจารย์ประจำในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1276 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio
1289 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
1319 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา
1320 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
1321 แต่งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
1326 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
1327 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2561