เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2561
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
003 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
019 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ 2561
023 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผังแม่บท มทรส.
024 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบอาคารประจำปี
025 แต่งตั้งคระกรรมการบริหารงานวางแผนผังแม่บทด้านกายภาพ
056 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทรส.ประจำปี 2560
057 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2561
075 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
131 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561
160 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน มทรส.ประจำปีการศึกษา 2560 สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 13
207 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
208 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่
209 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
209 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
223 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
234 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบรับตรงวิชาการ กีฬาหรือความสามารถพิเศษ คณะ ทอ.
237 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะ ทอ.
254 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและประมวลผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ฯ
288 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล
348 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าวโพดเทียน
360 แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสานสนเทศ
362 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
365 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ มทรส. ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4
375 แต่งตั้งคณะกรรมการดครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้ และกระบวนการด้านการประกันคุณภาพ ประจำปี 2561
382 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปี 2561 ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2
395 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มทรส. ประจำปีงบประมาณ 2561
430 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาและประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561
432-434 มอบอำนาจ
465 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ
567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น ภาคที่ 2 ปี 60
581 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี 2562
581 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
584 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
661 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ
733 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา เพิ่มเติม
1128 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
0074 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโคการบริหารจัดการน้ำฯ
767 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
775 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
776 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
777 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
780 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรพจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
805 ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
838 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
848 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
849 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560
860 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
863 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านจัดทำของที่ระลึกบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
872 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 2560 คณะ ทอ.
879 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
892 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
917 แก้ไขคำสั่ง
918 แก้ไขคำสั่ง
919 ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
936 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
945 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ เทคนิคการใช้คำปรึกษาวิชาการ
956 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 ระดับสถาบัน
996 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปี 61 รับตรงอิสระ รอบที่ 5 เพิ่มเติม
1002 แก้ไขคำสั่ง
1004 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
1005 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
1031 แต่งตั้งคระกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบกลางปี 61 ป.ตรี รอบที่ 4
1035 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา มทรส. ปี 61
1082 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ปี 2561
1091 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ ทอ.
1096 แต่งตั้งอาตารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 คณะ ทอ
1121 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
1123 ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
1124 ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
1128 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
1142 ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ราย ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
1252 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
1253 แต่งตั้งคระกรรมการโครงการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ
1404 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
1406 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2561
1429 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปี 2560
1430 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ปีการศึกษา 2561
1440 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มทรส. ประจำปีงบประมาณ 2562
1446 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPฯ
1557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 1-61
1572 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันพระราชทานนาม ราชมงคล
1582 แต่งตั้งคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการ2560 ระดับคณะ
1583 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
1591 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
1592 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มทรส. ประจำปี 2561
1611 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. 9 แห่ง
1612 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
1618 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรของคณะ ทอ.
1629 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
1648 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา
1679 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าบำรุงการศึกษา
1664 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1665 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
1678 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
1679 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าบำรุงการศึกษา
1707 แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบนักศึกษาหอพัก
1743 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่ 3 หลักสูตรสำหรับนักศึกษา
1772 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1803 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์
1826 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
1827 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม (เพิ่มเติม)
1842 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
1846 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561
1856 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
6812 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
6825 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ