เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2561 (2)
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
152 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
153 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ ด้านงานวิจัยและตลาดแรงงาน
157 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะ ทอ.
172 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้นฉบับข้อสอบ ประจำภาคการศึกษา
203 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงกาต่อยอด MOU เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรอาหาร (เพิ่มเติม)
248 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
260 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2561
264 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
265 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์โคนม กรณีเสียชีวิต
323 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพครุภัณฑ์ ที่ขอขึ้นทะเบียน
399 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา
408 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการครูมืออาชีพ
465 มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
466 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ ทอ. กับ สภาเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
469 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และทักษะในการทำงาน
491 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม)
493 การจ้างลูกจ้าง
494 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม“เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561”  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
496 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนักศึกษา
497 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
498 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ.
499 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2561
539 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน
540 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
541 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเป็นที่ปรึกษาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการเป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาการวิจัยและพัฒนาสินค้า
543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้)  ครั้งที่ 4/2561
558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย  นายณัฐพงษ์  ประภาการ 
559 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ และกำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน  นายณัฐพงษ์  ประภาการ 
588 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน  โครงการประหยัดพลังงาน 
593 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรม Food Safety
594 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน
595 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
604 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคลีนิกเทคโนโลยีการเกษตร
618 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนานวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร Thailand 4.0
621 แต่งตั้งคระกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ (จ้างเหมา) ครั้งที่5/2561
622 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
623 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ปีการศึกษา 2561
624 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
625 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
626 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
627 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
628 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
629 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
630 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
631 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
632 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
633 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
634 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
635 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
636 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
637 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
638 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
639 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
640 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
641 แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
642 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
643 การจ้างลูกจ้าง รายนายอำนวย  เรืองรักเรียน
647 แต่งตั้งคระกรรมการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
651 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  นำความสุข 
652 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝังตัวในสถานประกอบการ
657 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ 
660 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ(เงินรายได้) ครั้งที่ 6/2561
667 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับ สถาบันการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
689 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา
706 การจ้างลูกจ้าง
707 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
716 แก้ไขคำสั่ง
721 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรอาหารปลอดภัย
722 การเข้าร่วมโครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา
723 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษารุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561 คณะ ทอ.
724 แต่งตั้งคำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์
742 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการงาน "วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 8
785 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
786 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะทอ.
787 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเสนอชื่อรับรางวัล  เชิดชูเกียรติ นิสิต/นักศึกษา สาขาการเกษตร ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
883 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
884 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ ทอ. กับ บริษัท ประชารัฐสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
885 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้สอนโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะ ทอ.
839 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
892 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
910 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2561
912 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน คณบดี คณะ ทอ.
925 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
940 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
942 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
983 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ(call center) หรือบริการสายด่วน (Hotline)
984 แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง การต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (เพิ่มเติม)
985 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (War Room)
986 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (War Room) เพิ่มเติม
987 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
988 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน
989 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
990 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน
991 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการสึกษา 2560 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
992 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ
993 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้
994 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ
1017 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหว่านกล้าดำนา
1019 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหว่านกล้าดำนา (เพิ่มเติม)
1020 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1021 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษาโดยความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก
1022 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการข้าวรวงใหม่ (เกษตรอยุธยา รุ่นที่ 86)
1024 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ.
1028 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Agrihuntra Freshy 2018
1028.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้นฉบับข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1029 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการจัดงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2561
1030 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ ทอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
1031 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ ทอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
1032 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะ ทอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
1033 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะ ทอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
1034 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการธรรมาภิบาลอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
1035 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครูประจำปีการศึกษา 2561
1036 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมคณะ ทอ.