เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2560 (3)
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
213 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
214 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561
215 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
216 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
217 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
218 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
219 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
220 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์
221 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
222 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
223 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการและตกแต่งสถานที่
224 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างเหมารถ
228 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างเหมานิทรรศการและตกแต่งสถานที่
233 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
234 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
235 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
236 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
237 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางพืชศาสตร์
238 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
239 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
239.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ
240 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อเครื่องย่อยสลายตัวอย่าง ขนาด 50 ml 
241 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อเครื่องย่อยสลายตัวอย่าง ขนาด 50 ml 
242 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อเครื่องนึ่งความดันฆ่าเชื้อ
243 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อเครื่องนึ่งความดันฆ่าเชื้อ
246 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ รถปรับอากาศ
247 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างเหมาห้องประชุม
248 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (เพิ่มเติม)
249 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เพิ่มเติม)
250

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อเครื่องเข้าเล่ม

251 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์โคนม
252 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
253 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
254 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด
255 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ  สำหรับการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
257 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
258 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
258 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 เพิ่มเติม
259 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
260 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
262 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
263 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
264 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
268 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์
269 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์สุกร
270 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์โคนม  กรณีเสียชีวิต
272 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ
273 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
274 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561
275 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
276 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร
277 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
278 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
279 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
281 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
283 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560
284 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
286 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561
287 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
288 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
289 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
290 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุ สติกเกอร์ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด
293 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (อุปโภค บริโภค)
294 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
295 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
296 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
297 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำรูปเล่มรายงาน
298 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุของที่ระลึก
299 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง