เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2561
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
001 แต่งตั้งคณะกรรมการในการถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
002 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ
003 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อป้ายไวนิล
004 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
005 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร
006 แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
007 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3
008 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
009 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
010 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
011 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
012 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
013 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
014 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบนิทรรศการอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค
015 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)
016 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
017 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
018 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
019 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
020 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
021 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
022 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
023 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความประพฤตินักศึกษา
024 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ
025 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
025.1 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี
026 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
027 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
029 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
030 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
031 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่
032 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์สุกร กรณีเสียชีวิต
033 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความประพฤตินักศึกษา (เพิ่มเติม)
034 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรอาสา
037 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
038 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
039 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
040 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
041 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
042 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
044 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
046 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
047 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
048 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
049 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
050 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
051 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการต่อยอด MOU เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรอาหาร
052 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกสอนและควบคุมนักกีฬา
053 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
054 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
055 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
056 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
057 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
058 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
059 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 13
060 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
061 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภค-บริโภค
062 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
063 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
064 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภค-บริโภค
065 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภค-บริโภค
066 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
067 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
068 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
069 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
071 คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน (สายสนับสนุน)
072 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
073 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
074 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
075 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
076 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
077 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
078 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
079 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
080 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
081 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
082 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
085 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
086 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
087 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
088 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
089 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
090 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
091 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
092 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
093 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
094 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
095 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
096 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
097 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
098 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
099 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
100 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
101 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
102 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
103 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
104 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
105 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
106 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
107 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้)  ครั้งที่ 1/2561
108 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio ครั้งที่ 2
109 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
110 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
111 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
112 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
113 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
114 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
115 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
116 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
117 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดจ้างเหมาจัดทำรูปเล่ม
118 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3
119 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภค-บริโภค
120 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
121 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
122 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
123 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภค-บริโภค
124 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
125 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
126 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภค-บริโภค
127 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปโภค-บริโภค
128 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
129 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130 แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง