เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2560 (2)
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
072 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
073 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
074 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนเพื่อความยั่งยืน
075 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
076 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
077 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เพิ่มเติม)
078 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
079 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
080 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560
081 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
082 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
083 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค
084 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม)
085 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 2
086 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์  พุแค (เพิ่มเติม)
087 มอบหมายบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักงานคณบดี
088 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
089 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
090 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิจัยสถาบัน
091 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
092 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
093 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2560
094 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับ สถาบันการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
095 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมมอบวัสดุฝึกนักศึกษาให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
096 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา
097 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
098 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
099 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
106 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
108 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ปีการศึกษา 2560
109 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2560
110 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (War Room)
112 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปาเจราเกษตรอยุธยาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2560
113 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการข้าวรวงใหม่ (เกษตรอยุธยารุ่นที่ 85)
114 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
115 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับแก้ไข
116 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้
117 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายกุ้ง
118 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
120 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้นฉบับข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
121 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Agrihuntra Freshy 2017
122 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะด้าน IT นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
123 การจ้างลูกจ้าง
124 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
125 มอบหมายบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักงานคณบดี
126 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
127 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุทางการเกษตรของสาขาวิชาพืชศาสตร์
128 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะช่างนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
129 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
130 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุการเกษตรของสาขาวิชาสัตวศาสตร์
131 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  วัสดุสำนักงานคณบดี
132 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานคณบดี
133 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุสำนักงานคณบดี
134 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่งสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
135 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุทางการเกษตรของสาขาวิชาพืชศาสตร์
136 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัวของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
137 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุการเกษตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
138 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
139 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
140 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
141 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
142 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
143 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
144 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
145 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
146 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
147 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ วัสดุอุปโภคบริโภคของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
148 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  วัสดุงานบ้านงานครัวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
149 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  วัสดุงานบ้านงานครัวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
150 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  วัสดุงานบ้านงานครัวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
151 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเสนอชื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ นิสิต/นักศึกษา สาขาการเกษตร ด้านความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
152 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
153 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ
153.1 แก้ไขคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
154 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มเติม
155 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ปีการศึกษา 2560
156 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
157 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เพิ่มเติม)
158 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
159 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิชาการ
160 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน
161 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
162 แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์สุกร
163 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงสร้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ
164 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ
165 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ชุดครุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปน้ำนมข้าวโพด ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
166 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ชุดครุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปน้ำนมข้าวโพด ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
167 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ชุดเครื่องดูดจ่ายสารละอายแบบช่องเดียว ชนิดปรับปริมาตรได้ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
168 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ชุดเครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบช่องเดียว ชนิดปรับปริมาตรได้  ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
169 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
170 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
171 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
172 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
173 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์โคนม
174 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
175 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดจ้างเหมาจัดสถานที่
176 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์
177 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน
178 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
179 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน
180 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
181 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน
182 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
183 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปัญหาพิเศษ
184 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อเครื่องเข้าเล่ม
185 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
186 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า
187 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับแก้ไข)
188 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงาน
189 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
190 การจ้างลูกจ้าง
191 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
192 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
193 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา
194 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
195 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบช่องเดียวชนิดปรับปริมาตรได้
196 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบช่องเดียวชนิดปรับปริมาตรได้
197 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
198 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
199 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
201 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 แระจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
202 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา  โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
203 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา  โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
204 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์
205 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ
206 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปน้ำนมข้าวโพด
207 การจ้างลูกจ้าง
208 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์
209 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561
212 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
273 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน