เมนูหลัก
เว็บบริการ

ตัวอย่างบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ใช้ประกอบการบรรยาย
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1. ตัวอย่างบทความวิชา 01 -Ohmic_Heating_in_Food_Processing
2. ตัวอย่างบทความวิชาการ 02 Microwave
3. ตัวอย่างบทความวิชาการ 03 บทความวิชาการสำหรับตีพิมพ์ในวารสาร DigitalFile_289045
4. ตัวอย่าง บทความในงานประชุมวิชาการ Drying-Kinetics-of-Asian-White-Radish-Slices-Rev.02
5. ตัวอบ่างบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
6. ตัวอย่าง บทความในงานประชุมระดับนานาชาติ 01 _Mathematical Models of Dried Peeled Longan Fruit using Single-Stage Drying and Multi-Stage Drying
7. ตัวอย่าง บทความวิจัยระดับนานาชาติ  _Effect of Drying Methods on Yield and Quality of the Avocado Oil
8. บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ
9. บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ
10. ตัวอย่างบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
11. ตัวอย่างบทความIJAIR_286_Final 2