เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2560
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
15 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาและประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
48 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
49 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
101 แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ
114 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
132 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2560
134 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์การออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ด้วยการเต้นแอโรบิค
163 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงาบประมาณ 2560
171 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา
259 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ปีการศึกษา 2559
287 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแถลงข่าว “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
293 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา
298 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตางรางสอน ปีการศึกษา 2560 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
306 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้นสังกัดเดิม
308 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
349 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา
363 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
373 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
377 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
380 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
394 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
405 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้ง 2/2560
448 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
452 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
485 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
497 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
519 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชา ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ
665 ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
666 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
696 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติสาขาวิชาสัตวศาสตร์
698 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมรรถนะวิชาชีพประมง
705 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
706 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
751 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
752 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
767 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560
771 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560
803 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
806 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
807 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
813 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
821 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
822 แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
823 แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
829 การมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
830 การมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
831 การมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ