เมนูหลัก
เว็บบริการ

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2560
เลขที่คำสั่ง ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
001 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
002 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
003 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
004 มอบอำนาจให้รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัยปฏิบัติราชการแทนคณบดี
005 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
006 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแม่ไก่ในโรงเรียนมัธยม
007 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านฟาร์มอัจฉริยะ(Smart Farm) และระบบฐานข้อมูล(Database) เกษตรอาหาร
008 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559
009 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
010 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
011 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2560
012 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
013 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา
014 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
015 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงสินค้าทางการเกษตร
016 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
017 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์
018    
019 แก้ไขคำสั่ง
020 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 12 (เพิ่มเติม)
021 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้นฉบับข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
022 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2560
023 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน
024 การจ้างลูกจ้าง
025 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเงินเข้ากองทุนสวัสดิการเกษตรอยุธยา
026 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต(ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ)
027 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
028 แต่งตั้งคณะกรรมการปัญหาพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
029 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้าน Green Market
030 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก
031 แต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมระบบชลประทานแปลง 4
032 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแม่พันธุ์สุกร 2 สาย
033 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน IT ประจำปีการศึกษา 2559
034 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรอาสา
035 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติทางการเกษตร
036 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ “สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร”
037 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
038 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
039 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)
040 การจ้างลูกจ้าง
041 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
042 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้าน Green Market (เพิ่ม
043 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
044 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2560
044 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ
045 แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
045.1 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
046 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูล(Profile) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
047 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
048 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
049 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ “สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร” เพิ่มเติม
050 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเต้าหู้นมสดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
051 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เพิ่มเติม)
052 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์
053 แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำ กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติงานผู้ทดลองปฏิบัติงาน
054 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
055 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรหันตราสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
056 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
057 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ด้วยวิชาชีพและเทคโนโลยี
058 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
059 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
060 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอสอบล่าช้ากว่าที่กำหนดในตารางสอบประจำการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
061 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และงานฟาร์ม
062 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และงานฟาร์ม
063 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
064 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา
065 แต่งตั้งกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
066    
067 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีผลิตโคแก่ชุมชน
070 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
071 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
154 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มเติม