เมนูหลัก
เว็บบริการ

งานวิชาการ/หลักสูตร
 • หนังสือรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทล.บ

 • มคอ.2 ทล.บ.สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อเนื่อง)
 • หนังสือรับรอง วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

 • มคอ.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลกการเกษตร 
 • หนังสือรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

 • มคอ.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • หนังสือรับรองหลักสูตร สัตวศาสตร์+พืชศาสตร์

 • มคอ.2 วท.บ.พืชศาสตร์ (ฉบับปั๊ม สกอ.)

 •  
 • หนังสือรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
 • มคอ. 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร