เมนูหลัก
เว็บบริการ

เตรียมพร้อม “เกษตรอยุธยาแฟมิลี่โบว์”

      

                   สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อเตรียมความพร้อม โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  “เกษตรอยุธยาแฟมิลี่โบว์” ในวันที่  17  กันยายน 2559 เวลา 09.30-14.00 น. ณ  Blu O RHYTHM & BOWL เมเจอร์ รังสิต  จังหวัดปทุมธานี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา และเตรียมความพร้อมจัดพิมพ์วารสาร “สารรักเกษตรอยุธยา” ปีละ 3 ฉบับ เพื่อส่งถึงพี่น้องชาวเกษตรอยุธยา ให้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสังคมเกษตรอยุธยาอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง