เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบสำรวจการได้รับเชิญเป็นวิทยากรของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2560
(ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ)แบบฟอร์มสถานภาพ  
(งานฟาร์ม)แบบฟอร์มสถานภาพ
การนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ประโยชน์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559
แบบขออนุญาตผู้ปกครองและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนคุมสอบ
แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขอมูลประกอบการขอจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการเพิ่มตามกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มสำรวจแขนงการสอนในสาขาวิชา
ขออนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มการนำความรู้และทักษะที่ได้จาการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (รายบุคคล : บุคลากรสายวิชาการ)
แบบฟอร์มการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (รายบุคคล : บุคลากรสายสนับสนุน)

แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน/จัดสอนแทน

ใบปะหน้าข้อสอบจริง

แบบฟอร์มขออัดสำเนาข้อสอบรายวิชา

แบบฟอร์มเสนอข้อมูลสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนแบบฟอร์มเสนอข้อมูลสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน

แบบฟอร์มส่งข้อมูลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อจัดทำจุลสารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การคิดภาระงานของสายสนับสนุน