เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม เพื่อแจ้งโครงการงานฟาร์มที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารจัดการงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้คณะกรรมการทราบ เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา