เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมการใช้เครื่องมือทางการเกษตรให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมการใช้แทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญ้า ถังฉีดยา เครื่องสูบน้ำ และการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือทางการเกษตร พร้อมฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางการเกษตร โดยมี นางปราณี ขอกั้นกลาง  นายพิษณุ สังเสม  นายเอกสิทธิ์ ภูรีจิรโชติ และนางสาวระพีพร โยธาจันทร์ บรรยายการใช้เครื่องมือทางการเกษตร การดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการใช้แทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องตัดหญ้า ถังฉีดยาและเครื่องสูบน้ำให้กับนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ แปลงปฏิบัติงานพืชศาสตร์ (แปลง 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ