เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

         คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม สาขานักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์) ระดับ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน