เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ

         คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 ปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดศาลากลางน้ำและพื้นที่รอบๆ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ แปลง 3 ให้สะอาด สวยงาม เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณแปลง 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา