เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

         นางสาวอมรรัตน์ ขวัญเจริญทรัพย์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจภาครัฐ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา เรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา