เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อศึกษา วิเคราะห์และจัดทำนโยบายและแผน จัดหารายได้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา