เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะและสาขาวิชา รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี