เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการจัดทำโครงการ Smart farm

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการ Smart farm ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา