เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

       รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นางสาวอโณทัย ทิพเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ นายนพปฎล ขิงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และนายคณัสนันท์ สงวนสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา