เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

           อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี และ อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา พุทธากูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์วรรษา พรหมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ดารานัย รบเมือง และ นางสาวกานดาวดี โนชัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี