เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายแก้ว บัวเทศ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการ แก่สังคมและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในด้านต่างๆ โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด จังหวัดนครสวรรค์