เมนูหลัก
เว็บบริการ

แนะแนวการศึกษาต่อ

คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะและสาขาวิชา รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา