เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมให้ความรู้นักศึกษา

      นายเฉลิม จันทร์จุ่น นักบินโดรน บริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อโดรนเกษตร โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาโรคพืชเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการใช้โดรนทางการเกษตรในการฉีดพ่นสารควบคุมศัตรูพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืชและวัชพืช ให้กับนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 231 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา