เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมนำเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

      นายอรรถวุฒิ  โกไศยกานนท์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัทเกษตรทิพย์ 2017 จำกัด เข้าประชุมการนำเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี เป็นผู้นำเสนอโครงการการใช้พื้นที่ทิ้งส่าเหล้าทางการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์บ่มเพาะอาชีพสำหรับนักศึกษาหรือเกษตรกรทางด้านเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา