เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา