เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา พุทธากูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์  อาจารย์จิราณีย์ พันมูล คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์เมติญา ไถเหี้ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวกานดาวดี โนชัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี