เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนและแนะแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา