เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนและแนะแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา